En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 600 medlemmar. Vår kår har ca 100 medlemmar. Grunden i alla scoutkårers organisation är kårens stadgar. I stadgarna står det bland annat att det varje år ska hållas en kårstämma där kårens medlemmar väljer en styrelse. Kårstämman beslutar även om medlemsavgifter och budget samt ansvariga för bland annat kårens utrustning, lokaler mm.

På styrelsemötena som hålls ungefär varannan månad diskuteras bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som som är integrerat med Scouterna centralt och uppdateras löpande.

Kårens ledare och funktionärer utbildas kontinuerligt både via web-utbildningar och fysiska kurser. Vissa utbildningar, till exempel ”Trygga möten”, är obligatoriska.